Over ons

Het Kruispunt?

In Kruispunt Diaconaal Deventer (Kruispunt) werken geloofsgemeenschappen van Deventer samen aan de opdracht van Bijbelse barmhartigheid en gerechtigheid. De waardigheid van de mens – als schepsel en beelddrager van God – is daarin de kern. Vanuit dit geloof zet het Kruispunt zich vooral in voor de zorgen en noden van mensen in kwetsbare posities.

De betrokken geloofsgemeenschappen spannen zich in voor optimale zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft. Het Kruispunt bundelt en versterkt de stem van deze geloofsgemeenschappen richting overheden en organisaties.

Het Kruispunt is een schakel tussen de geloofsgemeenschappen in hun diaconale werk, zodat zij slagvaardig kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. De geloofsgemeenschappen bundelen hun krachten door structurele noden en zorgelijke tendensen te signaleren en hun activiteiten zichtbaar te maken voor elkaar en voor Deventer.

Het Kruispunt slaat een brug tussen de gezamenlijke geloofsgemeenschappen, de lokale overheid en de Deventer samenleving. Namens de diaconieën van de geloofsgemeenschappen is het Kruispunt gesprekspartner van de gemeente en van andere professionele- en vrijwilligersorganisaties.

Het Kruispunt is een organisatie zonder status en bankrekening. Zij werkt samen met het Meester Geertshuis (oecumenisch diaconaal centrum) in Deventer.

De Initiatiefgroep

De initiatiefgroep van het Kruispunt bestaat uit vijf personen. Deze personen zijn afgevaardigden uit de betrokken geloofsgemeenschappen als professional of vrijwilliger. Zij vervullen een netwerkfunctie voor de betrokken geloofsgemeenschappen en doen de agendavorming voor het Kruispunt.

De initiatiefgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. Zij organiseert daarnaast 2x per jaar een diaconaal café met een maatschappelijk relevant onderwerp en 2x per jaar een solidariteitsactie zoals Deventer Geeft Warmte. De initiatiefgroep ondersteunt met netwerk en informatie bij noodacties, zoals in 2022 de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Ontstaan

Kruispunt Diaconaal Deventer is ontstaan vanuit het project Zorgzame Kerk van de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie. Vanuit dit project bezonnen de kerken zich op de vraag naar hun verantwoordelijkheid in de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale problemen. Vanuit Zorgzame Kerk werden er contacten gelegd met de burgerlijke gemeente en zorginstanties om te kijken wat de rol van kerken kan zijn in een situatie waarin de zorg vanuit de overheid minder wordt. Het doel van Zorgzame Kerk is als kerkelijke gemeenschap zorgzaam te zijn voor wie zorgafhankelijk is, binnen en buiten de kerk.

In het project ontstond een kleurrijke groep van diaconaal betrokken mensen uit verschillende kerken en organisaties. Zij besloten het Kruispunt Diaconaal Deventer vorm te geven.