Over ons

Het Kruispunt?

In Kruispunt Diaconaal Deventer (Kruispunt) werken geloofsgemeenschappen van Deventer samen aan hulp en ondersteuning voor mensen die in de knel zijn gekomen. We willen mensen in nood en op kwetsbare posities helpen door ze te zien en te helpen. Dit vanuit het perspectief van Jezus Christus die tijdens zijn levenswandel hier op aarde ons daarin voorging. Zijn oproep is onze roeping. Ieder mens heeft recht op waardigheid en de kans zelfstandig hun leven in te richten. 

De betrokken geloofsgemeenschappen spannen zich in voor optimale zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft. Het Kruispunt bundelt en versterkt de stem van deze geloofsgemeenschappen richting overheden en organisaties.

Het Kruispunt is een schakel tussen de geloofsgemeenschappen in hun diaconale werk, zodat zij slagvaardig kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. De geloofsgemeenschappen bundelen hun krachten door structurele noden en zorgelijke tendensen te signaleren en hun activiteiten zichtbaar te maken voor elkaar en voor Deventer.

Het Kruispunt slaat een brug tussen de gezamenlijke geloofsgemeenschappen, de lokale overheid en de Deventer samenleving. Namens de diaconieën van de geloofsgemeenschappen is het Kruispunt gesprekspartner van de gemeente en van andere professionele- en vrijwilligersorganisaties.

Het Kruispunt is een organisatie zonder status en bankrekening.  Activiteiten worden door de leden van de aangesloten gemeenschappen uitgevoerd. Zij hebben een noodfonds dat wordt uitgedeeld door het Meester Geertshuis. Er wordt nauw samengewerkt met het Meester Geertshuis, een professioneel diaconaal  centrum en gastvrije huiskamer in de Assenstraat te Deventer. Gezien de groeiende nood is alle hulp welkom.

De Initiatiefgroep

De initiatiefgroep van het Kruispunt bestaat uit zes personen. Dit zijn vijf afgevaardigden uit de betrokken geloofsgemeenschappen en iemand van het Meester Geertshuis. Zij vervullen een netwerkfunctie voor de betrokken geloofsgemeenschappen en doen de agendavorming voor het Kruispunt.

De initiatiefgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. Zij organiseert daarnaast twee keer per jaar een diaconaal café met een maatschappelijk relevant onderwerp zoals noodhuisvesting. Verder twee keer per jaar een solidariteitsactie zoals Vakantiegeld Samen Delen. De initiatiefgroep ondersteunt met netwerk en informatie bij noodacties, zoals in 2022 de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Ontstaan

Kruispunt Diaconaal Deventer is ontstaan vanuit het project Zorgzame Kerk van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en Kerk in Actie. Vanuit dit project bezonnen de kerken zich op de vraag naar hun verantwoordelijkheid in de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale problemen. Vanuit Zorgzame Kerk werden er contacten gelegd met de burgerlijke gemeente en zorginstanties om te kijken wat de rol van kerken kan zijn in een situatie waarin de zorg vanuit de overheid minder wordt. Het doel van Zorgzame Kerk is als kerkelijke gemeenschap zorgzaam te zijn voor wie zorgafhankelijk is, binnen en buiten de kerk.

In Deventer leidde dit project tot een kleurrijke groep van diaconaal betrokken mensen uit verschillende kerken en organisaties. Zij besloten het Kruispunt Diaconaal Deventer te beginnen.