Een ramp van ongekende omvang, onzekerheid over het lot van geliefden, intens verdriet over al die mensen die omgekomen zijn. Hulp is overal nodig, waar te beginnen, hoe weet je dat hulp goed terechtkomt. De aardbevingen in het grensgebied van Turkije en Syrië doen ook een beroep op ons op om te zien naar onze naasten, daar in het getroffen gebied en ook hier dichtbij.

De afgelopen dagen zijn er contacten geweest met de centrale moskee in Deventer, de Alevitische gemeenschap, de Syriërs in de crisisopvang op de boot onder de Wilhelminabrug en via individuele relaties met asielzoekers en statushouders die afkomstig zijn uit het rampgebied. Aandacht en medeleven wordt zeer op prijs gesteld. Op meerdere plaatsen, zoals de centrale moskee en de voetbalclub Turkse Kracht zijn direct inzamelingsacties gestart. Inmiddels heeft de centrale moskee gisteren aangegeven dat het beter is te helpen met geld dan met spullen, omdat zij overstelpt worden met hulpgoederen. Maar kleinere initiatieven kunnen soms nog wegen vinden om het rampgebied te bereiken.

Berichten uit het rampgebied maken duidelijk dat er grote verschillen zijn in de beschikbaarheid van hulpverlening. In de grote steden in Turkije zijn veel hulpverleners actief, in de kleinere plaatsen is soms nog geen hulp aangekomen. Het getroffen deel van Syrië heeft een gebrek aan zwaar materieel, in de grensstreek tussen de beide landen waar grote groepen Koerdische vluchtelingen leven is er niet of nauwelijks internationale hulp. De werkwijze van de grote hulporganisaties is er altijd op gericht om zo goed mogelijk te helpen ongeacht politieke belangen die een rol spelen. Maar in dit geval geen eenvoudige opgave. En het beeld verandert met de dag.

Gisteren hebben we binnen de initiatiefgroep van het KDD overlegd welke oproep we kunnen doen vanuit het Kruispunt Diaconaal Deventer om hulp te bieden. We komen tot het volgende:

Collecte

We roepen alle Deventer kerken op te collecteren voor de aardbevingsramp. We adviseren de collecteopbrengst te doneren aan grote hulpverleningsorganisaties zoals de Samenwerkende Hulporganisaties www.giro555.nl of www.christelijknoodhulpcluster.nl

Maar wellicht heeft u contacten met kleinere initiatieven die kunnen zorgen dat het geld goed terecht komt, of hulp aan specifieke doelgroepen.

Voorbede

We roepen alle kerken en hun leden op, de slachtoffers van deze ramp te gedenken in hun gebed. Deze ramp overstijgt de menselijke maat. Om met Psalm 121 te spreken: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Troost, hoop en nabijheid in ellende. Gebed en er zijn voor onze naaste die lijdt.

Aandacht voor de naaste

Als u mensen kent met familie of vrienden in het aardbevingsgebied, neem contact op. Misschien is dit ook een gelegenheid om nieuwe contacten te leggen. Deze contacten helpen om te zien wat we kunnen betekenen voor de naaste. De kleine goedheid.

Goederen inzamelen

Momenteel lijkt het beter geld in te zamelen dan spullen. Maar dat kan veranderen. Laten we alert blijven om mogelijkheden voor hulp te signaleren en te gebruiken. Op dit moment worden veel initiatieven ook via RTV Oost onder de aandacht gebracht.

Contact houden en blijven kijken wat nodig is en kan helpen

Deze ramp zal nog lange tijd onze aandacht en ondersteuning vragen. Daarom is het van belang contact te houden. Daarin kunnen we ook elkaar helpen. Gisteren ontstond er een idee vanuit de Promo-groep (protestantse en moslim vrouwen) om kookworkshops te gaan aanbieden en de maaltijden via sponsordiners te verkopen om op die manier samen iets te doen voor de slachtoffers. Niet vandaag, maar in maart of april. Het is een klein voorbeeld.

We gaan bekijken of we op korte termijn op de website van het KDD hiervoor mogelijkheden voor uitwisseling kunnen aanbieden.